ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016–Α147] ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ [Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016]

«Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου» προϋπολογισμού €286.701,39 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-05-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-05-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης, Τεύχος Τεχνικών Δεδομενων – Τεύχος Προ εκτίμησης Αμοιβής Μελέτης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων