2η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΝΑΞΟΥ με ΕΣΗΔΗΣ : 203597

2η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΝΑΞΟΥ με ΕΣΗΔΗΣ : 203597

2η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΝΑΞΟΥ με ΕΣΗΔΗΣ : 203597 2η…

Προκήρυξη διαγωνισμού “Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου)”

Προκήρυξη διαγωνισμού “Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου)”

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για το έργο…

Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.047.428,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.047.428,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την…

1η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΝΑΞΟΥ με ΕΣΗΔΗΣ : 203597

1η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΝΑΞΟΥ με ΕΣΗΔΗΣ : 203597

1η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΝΑΞΟΥ με ΕΣΗΔΗΣ : 203597 1η…

Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο” 2021-2027 (ΟΠΣ 6001426).

Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο” 2021-2027 (ΟΠΣ 6001426).

Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο”…

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών στρώσεων οδικού δικτύου Δήμου Λειψών» εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών στρώσεων οδικού δικτύου Δήμου Λειψών» εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών στρώσεων οδικού δικτύου Δήμου Λειψών» Εκτιμώμενης αξίας…

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥT ΠΑΡΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 7.193.636,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥT ΠΑΡΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 7.193.636,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ…

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με τα δικαιώματα προαίρεσης) 15.938.032,56 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με τα δικαιώματα προαίρεσης) 15.938.032,56 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ…

Επαναδημοπράτηση – Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ), ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 4.668.139,44 € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 17%)

Επαναδημοπράτηση – Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ), ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 4.668.139,44 € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 17%)

Επαναδημοπράτηση – Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ), ΜΟΝΑΔΑΣ…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»,…

End of content

End of content