Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5158644

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5158644

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5158644…

Πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5158644

Πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5158644

Πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» της Πράξης…

«Προμήθεια εξοπλισμού επτά (7) αιθουσών θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4850/2021,σε νησιά στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υπηρεσίες Μ & Ε, ήτοι σε Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Μήλο»

«Προμήθεια εξοπλισμού επτά (7) αιθουσών θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4850/2021,σε νησιά στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υπηρεσίες Μ & Ε, ήτοι σε Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Μήλο»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Κέας (Β Φάση)

Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Κέας (Β Φάση)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική αποψη προσφορα…

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 6.299.873,14 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 6.299.873,14 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ…

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Επιμέρους Συμβάσεων Υπηρεσιών Μεταφοράς  Μαθητών  Δημόσιων  Σχολείων  Χωρικής  Αρμοδιότητας  Π.Ε. Σύρου για τα Σχολικά Έτη  2022-2023 ΚΑΙ 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Επιμέρους Συμβάσεων Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Σύρου για τα Σχολικά Έτη 2022-2023 ΚΑΙ 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση για την ανάθεση επιμέρους συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θήρας για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση για την ανάθεση επιμέρους συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θήρας για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση για την ανάθεση επιμέρους συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θήρας για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024…

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα – Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου» Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα – Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου» Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων

Πρόσκληση για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η Πρόσκληση  

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δη.Σ. για την επιλογή Ανάδοχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δη.Σ. για την επιλογή Ανάδοχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου», εκτιμώμενης αξίας 242.417,11…

End of content

End of content