ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016–Α147] ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ [Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016]

«Μελέτη βελτίωσης της επαρχιακής οδού Νάξου – Σαγκρίου – Πολυχνίου μέσω Βίβλου, με παράκαμψη του οικισμού Βίβλου» προϋπολογισμού €249.257,50 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 24-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 28-05-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης, Τεύχος Τεχνικών Δεδομενων – Τεύχος Προ εκτίμησης Αμοιβής ΜελέτηςΈντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων