Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου»
Εκτιμώμενης αξίας   391.935,48 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το υπό δημοπράτηση έργο, αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Νήσου Καλύμνου.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 194465 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_(pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_(pdf)