Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα νήσου Ρόδου»
Εκτιμώμενης αξίας   691.129,03 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το υπό δημοπράτηση έργο, αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για τη βελτίωση/αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε σημεία του οδικού δικτύου και ειδικότερα του οδικού άξονα Ιαλυσός – Μονόλιθος, του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού άξονα της Νήσου Ρόδου, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα στην ασφαλή κίνηση των οχημάτων.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 194464 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_(pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)