Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΑΜΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΑ ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 483.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και επανάχρηση του τμήματος κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του αγροτικού συγκροτήματος «San Benedetto», στην περιοχή Κολύμπια Ρόδου (τεμάχιο διανομής αγροκτήματος 181) και εντός του οποίου στεγάζεται το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον σκοπό της παρούσας, μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων.

  1. Διακήρυξη  (pdf)
  2. Προκήρυξη (pdf)
image_print