Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για το έργο   «:Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιφορτηγών (τύπου pick up) με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης  » (CPV : 34131000-4  Ημιφορτηγά).

  • Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24 / 05 / 2024 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 00:01
  •  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05 / 06 /2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μμ
  •  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 11 / 06 /2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι  260.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της   Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου έτους 2024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο pdf)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο xml)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο html)

 

image_print