ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ [Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016]

«Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (Γ΄ φάση)»

προϋπολογισμού 290.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η     06-06-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 11-06-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Διακήρυξη, Οικονομική ΠροσφοράΕγκεκριμένη Μελέτη

image_print