Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ»
Εκτιμώμενης αξίας: 1.411.123,59Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Η υπό ανάθεση Σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων κατηγοριών και σταδίων μελετών για την τεχνικά άρτια εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», την εκπόνηση κτηματολογίων για την απαλλοτρίωση των αναγκαίων ζωνών κατάληψης και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη της κατασκευής του έργου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν.4412/16 όπως ισχύει).

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 207462 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print