Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Βελτίωση επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 81Α02 από τον κόμβο Φανερωμένης έως αεροδρόμιο»
Εκτιμώμενης αξίας: 8.600.000,00Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες βελτίωσης των πεζοδρομίων και των λοιπών υποδομών για το οδικό τμήμα Ιαλυσός – Αεροδρόμιο της Ρόδου, προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης των πεζών και οχημάτων. Επιπλέον, προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο σύνολο του έργου καθώς και κατασκευή νέου κυκλικού κόμβου «Κρεμαστής» (Επ.ο. 81Α2 – Ε.Ο. 95) και κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων σύμφωνα με τη μελέτη. Το μήκος του υπόψη τμήματος είναι περί τα 10χλμ με την αρχή του να ορίζεται στην περιοχή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου του αεροδρομίου και το τέλος του στον ΙΚ της οδού Ιαλυσού και Ηλιαδών. Η οδός αποτελείται από ενιαίο οδόστρωμα με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και έχει συνολικό πλάτος 7,50 έως 8,00μ.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 207460 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print