Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας:   750.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Η παρούσα κατασκευή αφορά την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο του Ασκληπειού. Το γήπεδο βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπειού της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου. Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν αφορούν τα χωματουργικά, τις επιστρώσεις, την απορροή των ομβρίων, τις καθαιρέσεις κουφωμάτων, πλακιδίων, ειδών υγιεινής από τις υφιστάμενες τουαλέτες, τον ηλεκτροφωτισμό και τον αγωνιστικό εξοπλισμό του γηπέδου.

Το γήπεδο θα φωτίζεται από προβολείς τύπου LED οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε 6 σιδηροϊστούς. Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206891 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print