ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 « Έκδοση προκήρυξης 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

 

Α)  Σαράντα επτά (47) νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης)

και

Β)  Δώδεκα (12) νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021, όπως ισχύει, η Περιφέρεια   Νοτίου   Αιγαίου  προκηρύσσει τη χορήγηση:

 

Α)  Σαράντα επτά (47) νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης)

και

Β)  Δώδεκα (12) νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης

Η   προκήρυξη    καθώς   και   οι    αντίστοιχες αιτήσεις   μπορούν  να  αναζητηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ  παρακάτω στην παρούσα Δημοσίευση – Δελτίο Τυπου (με κλικ στα αριθμημένα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ ) καθώς και :

 στο Ο.Π.Σ.Α.Α.– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά , στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr και οδηγίες υπαρχουν στο κατωθι Εγχειριδιο .

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ο.Π.Σ.Α.Α.– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από    30/01/2024 έως  09/03/2024 ώρα 23:59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. Αίτηση υποψηφίου  για  άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου και του δικαιώματος  δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Υπαίθριο   Εμπόριο  στην  Περιφέρεια   Νοτίου  Αιγαίου
  3. Αίτηση υποψηφίου  για  άδεια επαγγελματία  πωλητή υπαίθριου εμπορίου και του δικαιώματος  δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Υπαίθριο   Εμπόριο  στην  Περιφέρεια   Νοτίου  Αιγαίου
  4. Ένσταση υποψηφίου