Πρόσκληση προς τα δύο Επιμελητήρια, ύψους 1,00 εκατ. € απευθύνει ο Περιφερειάρχης, για  την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027 

Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις», απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος προς τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, ως δυνητικούς δικαιούχους,  για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού». 

Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.000.000,00 €.

Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) τοπικής εμβέλειας και σημασίας

Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχυθούν τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ανάπτυξη και παροχή νέων, καινοτόμων και διευρυμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ενδεικτικά προβλέπεται.

– ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων Παροχής και Διαχείρισης Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη

– εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη νέων καινοτόμων εργαλείων ανάπτυξης τοπικής επιχειρηματικότητας

– ψηφιακοί επαγγελματικοί οδηγοί και πλατφόρμες συλλογής δεδομένων

– εξοπλισμός και λογισμικό για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2029. Η λήξη των προτεινόμενων πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000.00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//logon.ops.gr, από την 14.08.2023 και ώρα 08:00, έως , αποκλειστικά, την 31.10.2023, ώρα 16:00.

image_print