Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για το έργο   «:Προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων οδηγών για την Δ/νση μεταφορών & επικοινωνιών ν. Δωδεκανήσου  – Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ : 176521» (CPV : 35121900-7  ραδιοανιχνευτές,   30231300-0  οθόνη απεικόνισης, 32584000-0  μέσα καταγραφής δεδομένων, 30234500-3 μέσα αποθήκευσης μνήμης).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται κατωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                   :   16 / 12 / 2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 00:01

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   30 / 12 /2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ

 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   :    09 / 01 /2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

  Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι  170.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της   Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου έτους 2022 – 2023.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό και εμπορικό επιμελητήριο.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο  2% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης  Οικονομικού Δωδ/σου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου  στη Διεύθυνση:

Οδός : Πλ. Ελευθερίας 1 – Ρόδος, Διοικητήριο
Ταχ.Κωδ : 85131.
Τηλ. : 2241360543 , 2241364926-918.
Fax : 2241037057
E-mail :  a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

p.roidis@rho.pnai.gov.gr

Γραφείο 16, Τμήμα Προμηθειών

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης ή εναλλακτικά θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα : www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ (html)

 

image_print