Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016. Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εκτέλεση ήπιων παρεμβάσεων  για την ανάδειξη της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Ανάφη» προϋπολογισμού  €75.772,97 (πλέον Φ.Π.Α.).

Τεύχη Διαγωνισμού : Περίληψη Διακήρυξη, Διακήρυξη, ΦΑΥ, ΣΑΥ, ΕΣΥ, Τιμολόγιο, Τεχνική Προδιαγραφή, Προμετρήσεις, Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΣΥ,  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε HTML και σε PDF

Εγκεκριμένη Μελέτη : Εγκεκριμένα Σχέδια, Απόφαση έγκρισης μελέτης, Τεύχος εγκεκριμένης μελέτης