ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                                                ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 05/12/ 2022
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 162359/10426
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση : Σ. Καράγιωργα – Ερμούπολη ΠΡΟΣ: Π.Α.
Ταχ. Κωδικας : 841 00 – Σύρος
Τηλέφωνο : 2281081505
Πληροφορίες : alexios.marantzidis@1730.syzefxis.gov.gr

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Την με αριθμ. 162765/16381/28-12-2016 (ΦΕΚ Β203/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4. Τις διατάξεις του ΝΔ 1244/1972, του ΠΔ 271/1976, του Ν. 1780/1988 και του Ν. 2801/2000.
5. Την ΥΑ 68000/763/18-12-2002 ¨Κανονισμός Λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου¨.
6. Την ΥΑ 38200/1136/02-09-2011¨Κανονισμός Λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου¨.
7. Την ΥΑ 25000/740/Φ.1 14-06-2011 ¨Αναπροσαρμογή παραβόλων και τελών ¨
8. Την Υπουργική Απόφαση 10800/310/4-3-2013 με θέμα <<Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου) ( ΦΕΚ638Β/21-03-2013)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες :
1) 09-01-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Τήνου.
2) 10-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Άνδρου.
3) 12-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών &
Επικοινωνιών Μήλου4) 23-01-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων, τα οποία βρίσκονται στην Ερμούπολη Σύρου.
5) 18-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Πάρου.
6) 19-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Νάξου.
7) 31-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Θήρας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων (τρείς), για την διενέργεια εξετάσεων σε κάθε ένα από τα ανωτέρω νησιά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενη ημερομηνία εξέτασης σε νησί της επιλογής τους.

Σε περίπτωση μεταβολής δρομολογίων ή αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων για οποιοδήποτε λόγο θα ανακοινώνεται νέα ημερομηνία εξετάσεων αντίστοιχα για το κάθε νησί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας και στο τηλ. 2281081505 (αρμόδιος Αλ. Μαραντζίδης).

ΜΕ ΕΠ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Α/Α
ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

image_print