Η Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θεωρούμε τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων πολιτών, επαγγελματιών, στελεχών επιχειρήσεων, ωφελούμενων πάσης φύσεως προγραμμάτων, καθώς και των εργαζομένων μας, ύψιστης σημασίας. Για το λόγο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας και περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί διατυπώνονται στο εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η πολιτική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην προστασία προσωπικών δεδομένων εναρμονίζεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 [GDPR] της Ε.Ε.

Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων τόσο των υποκειμένων που συναλλάσσονται με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, όσο και του επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου, υπόκεινται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, και κοινοτικό δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τι είδους δεδομένα συλλέγει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου;

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, είτε μέσω των διαδικασιών που εκτελεί καθημερινά στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής της, είτε μέσω του παρόντος δικτυακού ιστοτόπου, συλλέγει προσωπικά δεδομένα ατόμων (υποκειμένων όπως πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων και στελεχών τους, εργαζομένων, δικαιούχων διαφόρων προγραμμάτων, κλπ.), για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλα τα στοιχεία ή πληροφορίες που μπορεί να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και να το ταυτοποιούν. Ορισμένες κατηγορίες δεδομένων που επεξεργάζεται η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου σε ειδικές περιπτώσεις, όπως δεδομένα υγείας, βιομετρικά δεδομένα, αντίγραφα ποινικού μητρώου, κ.α. εμπίπτουν στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία β, γ και ε του ΓΚΠΔ. Ως προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες κατόπιν εγγραφής στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ενδέχεται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί για λόγους στατιστικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Κάθε άτομο μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να ασκήσει τα προβλεπόμενα δικαιώματά του.

Μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων και του ρόλου της ως δημόσιας αρχής ενδέχεται να μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε τρίτους φορείς όπως προβλέπεται από την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και τους κανόνες του εθνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου. Οι μεταβιβάσεις αυτές αποσκοπούν στην παροχή και διαχείριση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τον έλεγχο και τη διερεύνηση καταγγελιών γύρω από θέματα αρμοδιότητάς της, την εκπόνηση σχεδιασμού και ερευνών σχετικά με τις αρμοδιότητές της και την αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιας ασφάλειας.

Στις περιπτώσεις που διενεργείται μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου φροντίζει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου η εν λόγω μεταβίβαση να είναι σύννομη και να πληρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Δικαιώματα επί των προσωπικών δεδομένων σας

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δυνατότητα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο διατήρησής τους, καθώς και τα συναφή δικαιώματά σας (δικαίωμα πρόσβασης).
  • Δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
  • Δυνατότητα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
  • Δυνατότητα να εναντιωθείτε σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης).
  • Δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αυτό προβλέπεται (δικαίωμα στη λήθη).
  • Δυνατότητα να ζητήσετε τη μεταφορά δεδομένων σας από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Παρακαλούμε να σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

  • Τα δικαιώματά σας των παραγράφων γ, δ και ε παραπάνω ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αποστολής και των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.
  • Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη του έργου της ή την εκπλήρωση της αποστολής της σύμφωνα με το νόμο.
  • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω παρ. στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
  • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση:1) για τις ΠΕ Κυκλάδων Πλατεία Παπάγου 34 ΤΚ 84100 Σύρος, 2) για τις ΠΕ Δωδεκανήσου Πλατεία Ελευθερίας 1 – Διοικητήριο, 85100 Ρόδος, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@pnai.gov.gr, ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό ιστότοπο της Π.Ν.Αι. gdpr.pnai.gov.gr

 

Mε το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

image_print