Απόφαση  οριστικών αποτελεσμάτων – δικαιούχων νέων αδειών παραγωγών και  επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου υπαίθριου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης  στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τους συμμετέχοντες στην με αριθ. πρωτ. οικ. 1526-01-2024 (ΑΔΑ  ΨΑ507ΛΞ-ΓΝΧ ) προκήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων – δικαιούχων νέων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου υπαίθριου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τους συμμετέχοντες στην με αριθ. πρωτ. οικ. 1526-01-2024 (ΑΔΑ ΨΑ507ΛΞ-ΓΝΧ ) προκήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Ηλεκτρολόγων, Ψυκτικών, Εγκαταστατών Εγκαταστάσεων Καύσης, Υδραυλικών, Μηχανικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτροσυγκολλητών-Οξυγονοκολλητών

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 15/26-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΑ507ΛΞ-ΓΝΧ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 47 ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 12 ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΦΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024

End of content

End of content