Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για το έργο   «Προμήθεια ζωοτροφών για παροχή τροφής σε ζώα στις πληγείσες κτηνοτροφικές περιοχές στη νήσο Ρόδο από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 18η Ιουλίου 2023 » (κωδικός CPV15700000-5), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 330.188,40 €  ή  350.000,00 €  με το φπα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Διακήρυξη.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19 /06/ 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:01
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/07/ 2024 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 11/07/ 2024 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ

Περίληψη

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ ( pdf ), ( xml ), ( html )

 

 

image_print