Προμήθεια Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε.  Κυκλαδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€) : 60.865,00

Φ.Π.Α. 24 % (€) : 14.607,60

Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€) : 75.472,60

Αριθμός Διακήρυξης : 3137/2024

Η Διακήρυξη

 

 

image_print