ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ. Αρ. Πρωτ. 326/2024/Φ.90.46/03-06-2024
Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου του Ν. 3054/2002
στον φορέα «Ε.Ι ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ε.» με τα παρακάτω στοιχεία:
Α.Φ.Μ.: 800687840
Έδρα: Κ.Μ. 152 Γαιών Ασγούρου, Περιοχή Ασγούρου, Δημοτική Ενότητα Ρόδου, Δήμος
Ρόδου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου Τ.Κ. 85131
Νόμιμος Εκπρόσωπος: κ. Χατζημανώλης Ιωάννης
Ηλ. Ταχ.: info@ekohatzimanolis.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945411658

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΑ4Κ7ΛΞ-ΨΘ9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΑ4Κ7ΛΞ-ΨΘ9

Ο φορέας διαθέτει επιπλέον την υπ. Αρ. Πρωτ. 31854/14-11-2019 Άδεια λειτουργίας, Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Δημοσίας Χρήσεως με ΑΔΑ ΩΠ717ΛΞ-ΠΚΧ του Ν.3054/02.

Αναφορικά με τους αποθηκευτικούς χώρους ο φορέας έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr την υπ. Αρ. 1333856/01-02-2024 Γνωστοποίηση Λειτουργίας Δραστηριότητας με Αριθμό Φακέλου Φ.14.1557 και η οποία έχει διαβιβαστεί από την Υπηρεσία μας προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

ΡΟΔΟΣ 04-06-2024
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γιαννάς Ιωάννης
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών Α΄/β

image_print