Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ»
Εκτιμώμενης αξίας: 71.962,26Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης αποτελούν οι μελέτες σχεδιασμού του Πράσινου σημείου γειτονιάς και του χώρου εγκατάστασης του ΣΜΑΥ και της κομποστοποίησης Δήμου Μεγίστης.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 207828 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)
image_print