ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΜΕ 01/2024
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 6783/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ).
 7. Το τεχνικό δελτίο του έργου CARDIMED.
 8. Την υπ’ αριθμ. 47/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΞ-ΔΟ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 9. Την υπ’ αριθμ. 4039/11-04-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τη  Συγκρότηση Επιτροπής πρόσληψης προσωπικού και αξιολόγησης των ενστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CARDIMED (ΑΔΑ: 6Λ8Υ7ΛΞ-ΠΤΨ).
 10. Την υπ’ αριθ. 201/08-04-2024 έγκριση διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 9ΩΥ37ΛΞ-ΑΥ0).
 11. Την υπ’ αριθμ. 3915/2024 (ΑΔΑ: ΨΞΤΙ7ΛΞ-8ΟΥ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «CARDIMED: Climate Adaptation and Resilience Demonstrated In the MEDiterranean region (Επίδειξη της κλιματικής προσαρμογής και ανθεκτικότητας στην περιοχή της Μεσογείου)», Πρόγραμμα HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06 – 101112731 – CARDIMED, με διάρκεια 36 μήνες και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

201 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. Ρόδου (Ρόδος) ΠΕ Διοικητικού 36 μήνες

(με δυνατότητα παράτασης)

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ΠΕ Διοικητικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εξειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης.

3. Καλή γνώση Ξένης Γλώσσας.

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων, β) Υπολογιστικά φύλλα και γ) Υπηρεσίες διαδικτύου.

5. Προηγούμενη εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην υλοποίηση και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα ή πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθμ. 1, 2, 3, 4

 

6ΜΕΚ7ΛΞ-Β7Φ

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΨΦ377ΛΞ-ΚΕΤ_Πίνακας κατάταξης ΣΜΕ 1.2024
image_print