Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας: 700.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι αντικατάσταση του χλοοτάπητα και οι εργασίες περιβάλλοντος χώρου στο γήπεδο της Λάρδου. Το γήπεδο βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων Ρόδου του Δήμου Ρόδου. Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν αφορούν χωματουργικά, επιστρώσεις, καθαιρέσεις, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού του γηπέδου με σκοπό την αναβάθμισή του.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206758 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print