Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας: 145.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου 8×8 στην περιοχή Λειβάδα Αρχαγγέλου, στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, του Δήμου Ρόδου.

Το γήπεδο θα φωτίζεται από προβολείς τύπου led οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε 6 δωδεκάμετρους σιδηροϊστούς. Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206921 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print