Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΜΠΩΝΑΣ»
Εκτιμώμενης αξίας:   200.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας στην Δ.Ε. Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου

Το γήπεδο θα φωτίζεται από προβολείς τύπου LED οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε 6 σιδηροϊστούς. Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου  περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206896 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print