 Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 08 /04/ 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 17/04/ 2024 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17:00 μμ 

 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 22/04/ 2024 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι  198.114,31 € με Φ.Π.Α. 13% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του  Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο pdf)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο xml)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο html)

 

image_print