Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης των δύο σημαντικών έργων υποδομής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.410.240,17€

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» δύο νέων σημαντικών έργων  ύδρευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της Κω, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για τα έργα «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Καρδάμαινα της Κω», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 673.340,17€ και «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης Κω», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 736.900,00€.

Τα δύο έργα εντάσσονται στην Προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων».  Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

Το έργο  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Καρδάμαινα της Κω», αφορά στην κατασκευή μιας νέας, διθάλαμης δεξαμενής χωρητικότητας 2.000 m3, η οποία περιλαμβάνει και 132 μ. σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων. Προβλέπεται ότι η νέα δεξαμενή θα μπορεί να παρέχει ημερησίως ποσότητες της τάξης των 6.000m3 και περίπου 400m3 τις ώρες αιχμής. Η δεξαμενή χωροθετείται ΒΔ του οικισμού της Καρδάμαινας. Η τροφοδοσία της προβλέπεται να γίνεται από μία σειρά έξι γεωτρήσεων και αντίστοιχους αγωγούς μεταφοράς νερού. Οι εργασίες κατασκευής των αγωγών μεταφοράς και των συνδέσεών τους με τις γεωτρήσεις δεν αποτελούν αντικείμενο της πράξης και θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα της ΔΕΥΑ Κω. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η νέα χάραξη δασικής αγροτικής οδού προσπέλασης, μήκους 150 μ. προς υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεραιών, η οποία θα εξυπηρετεί και την προσπέλαση του θαλάμου εξάμμωσης της δεξαμενής. Στην πράξη επίσης περιλαμβάνεται και υποέργο σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, για τη σύνδεση της δεξαμενής με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2024.

Το έργο «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης Κω» αφορά στην αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων βασικών δικτύων ύδρευσης στην πόλη της Κω, συνολικού μήκους 2,3 χλμ, τα οποία είναι κατασκευασμένα από αμιαντοτσιμέντο και εμφανίζουν συνεχείς θραύσεις. Το έργο διακρίνεται σε δύο διακριτά και ανεξάρτητα τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου κεντρικού αγωγού από αμιαντοτσιμέντο στην οδό Εθνικής Αντίστασης και στην οδό Φιλίνου. Για το τμήμα αυτό προβλέπεται αντικατάσταση με αγωγό HDPE, μήκους 1.300μ. Το δεύτερο τμήμα αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου κεντρικού αγωγού από αμιαντοτσιμέντο στις οδούς Κορυτσάς, Κλεοβούλου και Μανδηλαρά. Για το τμήμα αυτό προβλέπεται αντικατάσταση με αγωγό HDPE, μήκους 1.000μ. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός παρακολούθησης και χειρισμού του δικτύου, δηλαδή δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, φρεάτια κλπ. Στην πράξη περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για την αρχαιολογική παρακολούθηση.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 20/09/2024 και λήξης η 31/12/2025.

Δικαιούχος των δύο έργων είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κω.