Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ»
Εκτιμώμενης αξίας:   130.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου  Μαριτσών, στη Δημοτική Ενότητα Πεταλουδών, του Δήμου Ρόδου. Προβλέπεται πλήρης αποξήλωση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού του γηπέδου και εγκατάσταση νέου.

Το γήπεδο θα φωτίζεται από προβολείς τύπου LED οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε 6 σιδηροϊστούς. Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου  περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206901 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)