Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας:   1.240.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) καθώς και οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επί του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην νήσο Ρόδο.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206682 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print