Ανοικτός διαγωνισμός (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 346161) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών και τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ Κυκλάδων 2024, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 144.295,00 € προ Φ.Π.Α ή 164.751,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διακήρυξη Διαγωνισμού, Περίληψη Διακήρυξης, Παράρτημα ΙΙΙ ΕΕΕΣ, Παράρτημα ΙΙΙ ΕΕΕΣ s, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Doc) (Pdf).

Απάντηση σε ερώτημα για Τεχνικές Προδιαγραφές για το είδος «Μωρομάντηλα»

image_print