Τροποποιούνται οι ημερομηνίες υποβολής προσφοράς και αποσφράγισης για το έργο του θέματος της με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/οικ.620/02-02-2024 (με ΑΔΑΜ: 24PROC014210416 2024-02-02) Πρόσκλησης, ως εξής:
«Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης»
Νέα Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 29/03/2024 και ώρα 11:00μ.μ (τοπική ώρα).
Νέα Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης : Τετάρτη 03/04/2024 και ώρα 11:00π.μ (τοπική ώρα).

Επίσης τροποποιούνται οι ημερομηνίες του άρθρου 2.3 της με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/οικ.620/02-02-2024 (με ΑΔΑΜ: 24PROC014210416 2024-02-02) Διακήρυξης, ως εξής :
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14/03/2024 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/03/2024.

Κατά τα λοιπά, η με Α.Π.: ΔΤΕ/οικ.620/02-02-2024 (με ΑΔΑΜ: 24PROC014210416 2024-02-02) Διακήρυξη και τα Τεύχη αυτής παραμένουν ως έχουν

1η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς (pdf)

image_print