Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για το έργο με τίτλο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
Εκτιμώμενης αξίας 1.007.000,00 Ευρώ

Περιγραφή:
Με το έργο αυτό προβλέπεται η ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δήμου Τήλου. Οι θέσεις των γεωτρήσεων βρίσκονται επί του επαρχιακού δρόμου από Λιβάδια προς το Μεγάλο Χωριό και επί αγροτικού δρόμου. Η μέγιστη παροχή άντλησης εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 10 κ.μ./ώρα. Όλες οι γεωτρήσεις θα καταθλίβουν σε κοινό αγωγό που θα οδηγεί το νερό στην υπάρχουσα δεξαμενή 400 κ.μ. του οικισμού Λιβάδια. Η διαστασιολόγηση των καταθλιπτικών αγωγών έγινε για την δυσμενέστερη περίπτωση, δηλαδή την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των γεωτρήσεων ενώ θα προβλεφθούν και όλες οι απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές διατάξεις για την ορθή λειτουργία τους.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205753 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚHΡΥΞΗ (pdf)