Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών  με τίτλο : «Καθαρισμός Ρεμάτων ν. Άνδρου,  Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερίφου».

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός ρεμάτων των νήσων Άνδρου και Τήνου, Μυκόνου, Αμοργού, Πάρου, Σίφνου και Σερίφου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοιχτά και κλειστά (διευθετημένα ή μη). Οι θέσεις το είδος και η έκταση  παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Υπηρεσία). Πέραν των ρεμάτων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τεχνική Περιγραφή) της Διακήρυξης είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα ρέματα που ευρίσκονται στα ως άνω νησιά, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.

Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης, Προκήρυξη Δημοσίευση ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Τυποποιημένο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ