ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 

Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 1945/Φ.90.46/16-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΖΖΜ7ΛΞ-ΗΟΔ) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄) στον JAHJA NIKO (Α.Φ.Μ.: 103414278, Δ.Ο.Υ. ΚΩ – Έδρα: Αλικαρνασσού 53, του Δήμου Κώ, Νήσου Κώ, Π.Ε. Δωδεκανήσου Τηλ.: 2242020534 – email: denisajahja@hotmail.gr), χωρίς εγκαταστάσεις αποθήκευσης στα Δωδεκάνησα.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87Α΄/2010).

Ρόδος, 19-01-2024

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β