Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την επιλογή Αναδόχου του έργου

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
Εκτιμώμενης αξίας 326.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή:
Η Κάσος έχει σοβαρό πρόβλημα υδρεύσεως, όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του διαθέσιμου νερού για την ύδρευση. Η μόνη πηγή που υπάρχει είναι αυτή του Αγ. Γεωργίου, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το αεροδρόμιο του νησιού και μόλις 1000 μέτρα νοτιοδυτικά του οικισμού Φρύ. Η πηγή αυτή κατά την διάρκεια του χειμώνα έχει παροχή μεγαλύτερη από 3,00 m3/h, ενώ το καλοκαίρι φθάνει στα 1,50 m3/h.
Έτσι λαμβάνοντας υπόψη ότι, η νέα γεώτρηση που διανοίχτηκε στη θέση «Άγιος Μηνάς», παρήγαγε κατά την δοκιμαστική άντληση, μέγιστη παροχή άντλησης 10m3/h πόσιμου νερού, κρίνεται σκόπιμο αυτή η γεώτρηση να συνδεθεί με το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης που καταλήγει στην κεντρική δεξαμενή του νησιού (ΔΚ) που βρίσκεται στην περιοχή του φράγματος , για να ενισχυθούν οι ποσότητες νερού που είναι δυνατόν να διατεθούν στους κατοίκους του νησιού.
Συμπερασματικά το έργο που πρόκειται να μελετηθεί, θα συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων υδροδότησης που παρουσιάζονται στο νησί, κυρίως τους θερινούς μήνες και παράλληλα θα συνδράμει στην μη εξάντληση ή υποβάθμιση των υδατικών αποθεμάτων των ήδη χρησιμοποιούμενων γεωτρήσεων, λόγω υπεράντλησής τους.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205428 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚHΡΥΞΗ (pdf)