Με τον άνθρωπο να βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο των έργων και των δράσεων της Περιφερειακής Αρχής και με σκοπό την απρόσκοπτη υποστήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η χρηματοδότησή τους συνεχίζεται και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  Ρόδου», στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με το ποσό των 689.700,00 ευρώ, που καλύπτει την λειτουργία του Ξενώνα μέχρι και τις 30/06/2026.

Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 689.700, 00 ευρώ. 

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Ρόδου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας, στελεχωμένος με 1 ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό, 1 ΠΕ Ψυχολόγο1 ΠΕ Κοινωνιολόγο, 1 ΠΕ Οικονομικό Διαχειριστή, 1 ΠΕ Παιδαγωγό και 1 ΥΕ Γενικών καθηκόντων, αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα και περιλαμβάνει τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής με την οπτική του φύλου ως εξής:

Α Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους,

Β Κοινωνική στήριξη,

Γ Ψυχολογική στήριξη,

Δ Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση,

Ε Δράσεις Δικτύωσης.

Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας υποστήριξης των ωφελούμενων, διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας και του/των παιδιού/ών της, καθόλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν από τον Δήμο Ρόδου Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, άπορες, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ) με τα παιδιά τους, οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται καταρχάς περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών Στο πλαίσιο της πράξης καλύπτονται επίσης οι υπηρεσίες φύλαξης του Ξενώνα μέσω πρόσληψης εταιρείας Security μετά από διαδικασία διαγωνισμού.