Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΆΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Ν. ΡΟΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
Εκτιμώμενης αξίας 690.000,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση του εξοπλισμού των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της νήσου Ρόδου, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Διευκρινίζεται ότι η «Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης και οδοφωτισμού Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Ν. Ρόδου Αρμοδιότητας ΠΝΑΙ» περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες υπηρεσιών:

  1. Υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών, βλαβών – φθορών από οποιαδήποτε αιτία ή μικροζημιών σηματοδοτικών εγκαταστάσεων και οδοφωτισμού.
  2. Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης σηματοδοτικών εγκαταστάσεων και οδοφωτισμού, όπως αντικατάσταση λαμπτήρα απλού ή αναρτημένου σηματοδότη.
  3. Υπηρεσίες εποπτείας και καταγραφής σηματοδοτικών εγκαταστάσεων και οδοφωτισμού.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 285333 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚHΡΥΞΗ (pdf)
image_print