Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Προεκτιμώμενης Αμοιβής 687.571,85 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Αντικείμενο της παρούσης είναι η μελέτη Συντήρησης – Αποκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση των φθορών τόσο στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου όσο και στους εσωτερικούς χώρους αυτού, τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και την αύξηση του βαθμού επιτελεστικότητας του κτιριακού συγκροτήματος των δικαστηρίων της πόλης της Ρόδου, με την κατά το δυνατόν προσαρμογή του στους ισχύοντες κανονισμούς ώστε απρόσκοπτα να μπορεί να υλοποιηθεί η εκτέλεση σχετικού έργου συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης.

Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται η εκπόνηση Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Γεωτεχνικών Μελετών.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 204880 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 

II_23PROC013937606_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΜΡ_3

I_23PROC013937712_Ψ01Α7ΛΞ-80Α_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2023-OJS238-747846-el