Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 33/7-11-2023 και αριθ. 45/9-11-2023 (διορθωτική) αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου καθώς και το αριθ. 31769/27-11-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Ερμούπολη της Σύρου – Θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ», στις 18 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 154 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) ορκωμοσία.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

 

Η Πρόσκληση στο Διαύγεια