Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων όπως αυτός περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 337/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2023 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ενταγμένης Πράξης,  στο Π.Π. «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων»

Πίνακας Κατάταξης

image_print