Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Συντήρηση ασφαλτικών στρώσεων οδικού δικτύου Δήμου Λειψών»
Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά:
Τη συντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου, σε διάφορες περιοχές της νήσου Λειψών

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 202163 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)
image_print