Επαναδημοπράτηση – Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ), ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 4.668.139,44 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή των ακόλουθων επιμέρους έργων εντός γηπέδου 43,1 στρ. περίπου:
• Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 110.000 m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 20 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων/ υπολειμμάτων του Δήμου Λέρου.
• Μονάδας κομποστοποίησης δυναμικότητας επεξεργασίας 300 tn/yr, με μέγιστη δυνατότητα έως και 650 tn/yr προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων, με σκοπό την παραγωγή κομποστ
• Σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) δυναμικότητας 4,9 tn/day.
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 3 μήνες.
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία των έργων για έξι (6) έτη.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 203099 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)
  3. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (zip)
image_print