Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση προς τον Δωδεκανησιακό Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα», ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου μέχρι και το τέλος του 2025

Με τον άνθρωπο να βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο των έργων και των δράσεων της Περιφερειακής Αρχής και με σκοπό την απρόσκοπτη υποστήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η χρηματοδότησή τους, η οποία γινόταν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+.

Δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης είναι ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα»

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε  600.000,00 ευρώ.

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, στη Ρόδο, το οποίο χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014-2020. Η χρηματοδότησή του προβλέπεται να συνεχιστεί από το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 25 άτομα, με Σύνδρομο Down και Νοητική Υστέρηση, στα οποία το Κέντρο «Ελπίδα» προσφέρει καθημερινά ερεθίσματα, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητά τους και ενισχύοντας την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων.

Η πράξη που θα ενταχθεί περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:

α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες και συγκεκριμένα:

-εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης,

-εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

-ανάπτυξη προαγωγή των επαγγελματικών εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός και προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,

-προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, -υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

– παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων,

– ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

-προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών,

-προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,

-προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,

-καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,

-μεταφορά από και προς το κέντρο

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότεραμε στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Στόχοι της προκηρυσσόμενης πράξης είναι, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από τις 20.07.2023 έως την 01.09.2023

 

image_print