Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, μετά την εννεάμηνη παράταση που χορηγήθηκε με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1824/332840/24-11-2021 (Β΄ 5718) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λήγει η προθεσμία εγγραφής στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο των κάτωθι κατηγοριών εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών:
α) κρεοπαραγωγής,
β) ωοπαραγωγής πλην ορνίθων (π.χ. ορτύκια),
γ) αναπαραγωγής,
δ) απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτα,
ε) εκτροφής πτερωτών θηραμάτων για εμπλουτισμό του φυσικού αποθέματος.
Υπενθυμίζουμε ότι για τις εκμεταλλεύσεις ωοτόκων ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα αναθρεπτήρια η προθεσμία έχει λήξει από τον Δεκέμβριο του 2022.
Όσοι από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων δε συμμορφώνονται με τις συστάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, για τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών που δεν έχουν εγγραφεί ή επικαιροποιηθεί (ωοτόκες όρνιθες) εμπρόθεσμα τα στοιχεία τους στο μητρώο, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 23, παράγραφος δ, σημείο 3) περί μη εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, τα αναγκαία διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης του άρθρου 13 του ν.4235/2014 (Α΄ 32).

β) Δε θα καταχωρίζονται στο σύστημα TRACES και θα διαγράφονται οι ήδη καταχωρισμένες εκμεταλλεύσεις, όταν φέρουν μη επικαιροποιημένο κωδικό αριθμό βάσει της ανωτέρω απόφασης.

γ) Δε θα λαμβάνουν αποζημιώσεις σε ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωτικών μέτρων (θανάτωση, καταστροφή προϊόντων κ.λπ.) για τον έλεγχο και την εκρίζωση νοσημάτων, όπως ενδεικτικά η γρίπη των πτηνών και η σαλμονέλωση.

δ) Θα αποκλείονται από τυχόν οικονομικές ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα, όταν η καταχώρισή τους στο μητρώο είναι προαπαιτούμενο.

Παρακαλούμε όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί έως σήμερα, να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης εγγραφής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

https://www.pnai.gov.gr/wp-content/uploads/2023/07/ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΕΘΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ.pdf

image_print