Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση προς τους δικαιούχους των δομών, ύψους 1,56 εκατ. ευρώ, που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας τους για μια ακόμη τετραετία

Η απρόσκοπτη υποστήριξη της λειτουργίας δομών αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία γινόταν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, για μια ακόμη τετραετία.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας δομών αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+.

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

  • Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Κω
  • Δήμος Κω

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε  1.560.000,00 ευρώ.

Ο αριθμός των κοινωνικών υποδομών που υποστηρίζονται ανέρχεται σε 3 και ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 105 άτομα.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά δύο δομές στον Δήμο Ρόδου, Υπνωτήριο και Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους και μία δομή ΑΚΗΑ στον Δήμο Κω, η λειτουργία της οποίας μεταφέρεται στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς εντάχθηκε αλλά ξεκίνησε τη λειτουργία της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Τα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Τα Υπνωτήρια είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω δομών συμπεριλαμβάνονται και δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εργασιακής επανένταξης σε τοπικό επίπεδο, και με την τοπική κοινότητα ευρύτερα, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Στόχοι της προκηρυσσόμενης πράξης είναι: • η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων, και • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ωφελούμενοι των προκηρυσσόμενων πράξεων είναι οι άστεγοι. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται από τον εκάστοτε δικαιούχο.

Οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr . Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων είναι η 04.08.2023.

image_print