ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ   197380 / 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024 ΚΑΙ 2024-2025  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ

30 /06 /2023 26/07/2023

Και Ώρα 12:00

Κατόπιν ειδοποίησης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ορθη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ορθη με Δι@ύγεια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

 

image_print