Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΆΝΔΡΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 10.604.441,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή των ακόλουθων επιμέρους έργων εντός γηπέδου 90,17 στρ. περίπου:

  • Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 101.000 m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 25 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων του Δήμου Άνδρου.
  • Μονάδα επεξεργασίας Υπολειπόμενων Σύμμεικτων ΑΣΑ μετά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) δυναμικότητας 2.388 tn/έτος και επεξεργασίας (κομποστοποίησης) Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 445 tn/έτος

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται έργα οδικής πρόσβασης, που αφορούν

  • στην ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού πρόσβασης μήκους περίπου 1,77km,
  • μηκοτομική και οριζοντιογραφική βελτίωση υφιστάμενης οδού μήκους περίπου 1,91km και
  • νέα χάραξη οδού μήκους περίπου 0,33km.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων για 3 μήνες.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 200349 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)
  3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (rar)
  4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (zip)
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (zip)
image_print