Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

«Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Κατασκευή ΧΥΤΥ Μήλου και Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Μήλου”»
Εκτιμώμενης αξίας 79.550,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Η υπό δημοπράτηση σύμβαση αφορά στο Υποέργο 5: «Κατασκευή ΧΥΤΥ Μήλου και Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Μήλου», αντικείμενο του οποίου είναι η παροχή όλων των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του υποέργου 1 «Κατασκευή ΧΥΤΥ Μήλου και Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Μήλου».

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 199617 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print