Διακήρυξη ανοικτού, κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (53)».

Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 119.248,25 €. Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 191300.

Συνημμένα Αρχεία : Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Τυποποιημένο, Περιεχόμενο υπευθυνης -ων δήλωσης – δηλώσεων που προσκομίζονται ως Δικαιολογητικά κατακύρωσης, Αποδεικτικά μέσα για προμηθείς, 2η ΤΕΒΑ_ΕΕΕΣ (XML) σε μορφή zip

image_print